sidoprodukter.jpg

Sivutuotteet

Alholmens Kraftin (AK2) voimalaitoksen lentotuhkan hyötykäyttö maarakenteissa

Tuhkan hyötykäyttö maarakentamisessa säästää luonnonmateriaaleja; korvaa rakenteissa hiekkaa ja mursketta sekä hyötykäyttökohteen rakentamisessa että loppusijoituspaikkojen rakentamisessa ja sulkemisessa. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja lisätä tuhkien ja kuonien käyttöä maarakentamisessa.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on myös löytää toteuttamiskelpoisia keinoja tuhkien ja kuonien hyödyntämisen lisäämiseksi.

Alholmens Kraftin tuhkan ympäristökelpoisuus

Pietarsaarelaisen Alholmens Kraftin (AK2, polttoainemiksi 1-6/2012) tuhka on voimalaitoksella puun (57 %), turpeen (25 %), hiilen (11 %) ja lajitellun jätteen (7 %) polttamisesta syntyvä materiaali.

Tuhka sisältää sen polttoaineista peräisin olevia raskasmetalleja. Näitä raskasmetalleja esiintyy eri pitoisuuksissa myös luonnossa, puussa, turpeessa sekä tavanomaisissa maarakentamisen materiaaleissa hiekassa ja murskeessa. Raskasmetalleista puhuttaessa tulee erottaa toisistaan käsitteet pitoisuus ja liukoisuus. Aine saattaa sisältää raskasmetalleja (pitoisuus), mutta ne eivät ole liukoisessa muodossa (liukoisuus).

Lainsäädäntö (esim. jätelaki) ja ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan voimalaitostuhkien laatua. Alholmens Kraftin voimalaitostuhkat ovat sekä tekniseltä että ympäristölliseltä laadultaan tutkittuja. Hyötykäyttökohteen rakentaminen suunnitellaan aina kohdekohtaisesti alueen ympäristöseikat ja tekniset vaatimukset huomioiden.
AK2:n tuhka on myös testattu Säteilyturvakeskuksen laboratoriossa radioaktiivisuuden osalta ja se alittaa aktiivisuusindeksien puolesta asetetut raja-arvot maa- ja ympäristörakentamiselle.

Säteilyturvakeskuksen analyysiraporttiin ja tuhkan haitta-ainepitoisuusvertailuraporttiin voi tutustua vasemmalla olevan Raportit-linkin alla. AK2:n haitta-ainepitoisuuksia ja niiden liukoisuuksia on verrattu mm. asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus eli ilmoitusmenettely) ja kaatopaikkakelpoisuuskriteereihin (VNa 202/2006).

Ympäristölupa

Koska AK2:n kattilassa poltetaan lajiteltua jätettä, on AK2:n tuhkien hyötykäyttö aina luvanvaraista ja MARA-asetuksen mukainen ilmoitusmenettely ei ole mahdollista. AK2:n tuhkan käyttämiselle tulee näin ollen aina hakea ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristöviranomaiselta, jos vuosittainen hyödynnettävä määrä on alle 10 000 t ja aluehallintovirastolta (AVI) jos määrä on 10 000 t tai sen yli.

lentotuhka_vertailu.jpg

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet