Tietosuojaseloste

Päivitetty 5.2.2019

Rekisterinpitäjä

Oy Alholmens Kraft Ab
Y-tunnus 1102489-2
Postiosoite
PL 250, 68601 Pietarsaari
Käyntiosoite
Luodontie 149, Pietarsaari

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Björn Åkerlund, toimitusjohtaja
040 7798 503
Luodontie 149, Pietarsaari
bjorn.akerlund@akraft.fi

Rekisterin nimi

Oy Alholmens Kraft Ab asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Oy Alholmens Kraft Ab:n palveluiden tai muiden palveluntarjoajien ylläpitämien palveluiden toimittamiseen asiakkaalle tai asiakkaan hyväksi.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin. Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.
Henkilötietojen käsittelyssä sitoudumme noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja suojaamaan keräämi-ämme henkilötietoja.

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun perusteltuun yhteyteen. Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
• Asiakkaan perustiedot, kuten etu-, sukunimi, veronumero, henkilötunnus, y-tunnus ja yhteystiedot
• Yritys ja asema
• Oikeushenkilöt, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
• Asiakasnumero ja/tai muu vastaava tunnus
• Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria
• Laskutustiedot
• Asiakkaalta itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot
• Muita yrityksen/asiakkaan toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan päivittää väestörekistereistä ja muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille.

Ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet. Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niille henkilöille, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista
tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Oy Alholmens Kraft Ab
PL 250, 68601 Pietarsaari

tai sähköisesti osoitteeseen: bjorn.akerlund@akraft.fi

Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa:
Luodontie 149, 68600 Pietarsaari

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.

Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio julkaistaan verkkosivuillamme ja sen voi tarkistaa säännöllisesti sivustolla vierailtaessa.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto:
Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs.
00520 Helsinki

Postiosoite:
PL 800
00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet