Ympäristöraportti 2010

Selite yks. AK 1 AK 2 AK 12
Käyttötunteja h 3977 7108,5 -
Käytettävyys % - - -
Tuotanto
Sähkö MWh 5 1308 1 512 297 1 563 605
Kaukolämpö MWh 165 351 136 496 301 847
Prosessihöyryä MWh 21 705 84 461 106 166
PA-energia MWh 311 212 4 047 092 4 358 304
Turve MWh - 1 404 904 1 404 904
Hiili MWh - 831 032 831 032
Puu MWh 304 349 1 455 892 1 760 241
REF MWh - 311 525 311 525
Peltomassa MWh - 7 438 7 438
Höyry 12 bar MWh 5 594 30 354 35 948
Öljy MWh 1 269 5 948 7 217
Päästöt ilmaan
SO2 tn 3,7 940 943
NOx tn 92,5 825 918
Stoft tn 14,8 64 79
HCI tn - 495 495
HF tn - 1,8 2
TOC tn - 14,4 14
CO tn - 148 148
Hiilidioksiidi
Fossiilinen tn 358 873 590 873 948
Päästöt veteen
Jäähdytysvesi milj. m3 0,4 181 181
Lämpöpäästöt TJ 41 6 465 6 506
Kemikaalit ja sivutuotteet
Kalkkikivi tn - 1 198 1 198
Ammoniakki tn - 153 153
Lentotuhka tn 1 888 51 705 53 594
Pohjatuhka tn 1 363 11 862 13 225
Raskasmetallit   mg/Nm3 6%O2
Cd+Tl     0,000 0,000
Hg     0,001 0,001
Sb+As+Pb
+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V
    0,057 0,057
PCDD/P-ekv I-TEQ mg/Nm3 6%O2
      0,026 0,026
Ongelmajätteet
kg     9 184

Energiatuotanto

AK tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä. Lue lisää tästä:

» Energiatuotanto

Tuhka sivutuotteena

Voimalaitoksen lentotuhkaa voidaan käyttää esim. maa- rakentamisessa. Lue lisää hyötykäyttö- kohteista sekä tutkimuksista tästä:

» Sivutuotteet