Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 5.2.2019

Registerupprätthållare

Oy Alholmens Kraft Ab
FO-nummer 1102489-2
Postadress
PB 250, 68601 Jakobstad
Besöksadress
Larsmovägen 149, Jakobstad

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Björn Åkerlund, verkställande direktör
040 7798 503
Larsmovägen 149, Jakobstad
bjorn.akerlund@akraft.fi

Registrets namn

Oy Alholmens Kraft Ab kundregister

Ändamål för hanteringen av personuppgifter

Registeruppgifterna kan användas för att leverera Oy Alholmens Kraft Ab:s eller övriga tjänsteleverantörers tjänster till kunden eller för kundens väl.

Personuppgifterna hanteras för att sköta, administrera, utveckla och analysera kundförhållandet eller med kundförhållandet jämförbara, seriösa kontakter. Uppgifterna kan även användas för att uppfylla lagenliga krav från myndigheterna.

Vid hanteringen av personuppgifter förbinder vi oss att följa gängse lagstiftning och skydda de personuppgifter vi har samlat in. Insamlingen av personuppgifter baserar sig på kundförhållandet eller annan motiverad kontakt. Vi hanterar uppgifterna enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Registrets innehåll

Registret kan innehålla följa uppgifter om kunden:
- Kundens grunduppgifter såsom för- och efternamn, skattenummer, personbeteckning, FO-nummer och kontaktuppgifter
- Företag och position
- Rättsliga personer, kontaktpersoners namn och kontaktuppgifter
- Kundnummer och/eller annan motsvarande identifikation
- Uppgifter gällande kundförhållandet och avtal samt kundhistorik
- Faktureringsuppgifter
- Tilläggsuppgifter som kunden själv har gett eller som samlats in med dennes godkännande
- Övriga klassificeringsuppgifter som beskriver företaget/kunden

Regelmässiga informationskällor

Uppgifterna som sparas i registret fås från kunden bl.a. via e-post, telefon, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden uppger information. Personuppgifterna kan uppdateras på basen av befolkningsregistret eller andra tredjepartsregister.

Hur länge sparas informationen?

Vi sparar användarens information endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra ovan nämnda ändamål för hanteringen av personuppgifterna, i enlighet med ikraftvarande lagstiftning.

Vi kan dock vara ålagda att spara en del av användarens personuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen eller annan tvingande lagstiftning även efter att kundförhållandet eller annan jämförbar kontakt upphört.

Överlåtelse av uppgifterna

Uppgifterna överlåts inte på regelbunden basis.

Uppgifterna kan överlåtas med separat godkännande av den registrerade personen till registerupprätthållarens samarbetsparter.

Utan godkännande överlåts uppgifterna endast till myndigheter i situationer där lagen så kräver.

Flytt av uppgifterna utanför EU eller ETA

Vi flyttar vanligtvis inte uppgifterna utanför EU eller ETA-området. Om uppgifterna överförs utanför EU eller ETA-området, säkrar vi att personuppgifterna skyddas på tillräcklig nivå.

Principer för skydd av registret

När sidorna förverkligades användes sådant tekniskt dataskydd som säkrar att inmatade uppgifter hålls oförändrade och är tillgängliga endast för de som har rätt till dem.

Datatrafiken skyddas av brandväggar, lösenord och annan nödvändig teknik och datatekniska åtgärder. Tillgången till kunddatabaserna är begränsad till endast de personer som har ett direkt behov av att hantera ifrågavarande uppgifter. För att kunna läsa eller ändra registeruppgifterna förutsätts att man loggar in till systemet med personlig identifiering. Registret säkerhetskopieras regelbundet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har enligt EU:s dataskyddsförordning 679/2016 artikel 15–21 rätt att få tillgång till sina uppgifter, begära uppgifterna korrigerade eller raderade, begränsa hanteringen, flytta uppgifterna från ett system till ett annat samt motsätta sig hantering av personuppgifterna.

Förfrågningar gällande ovannämnda rättigheter bör sändas skriftligt och undertecknat till adressen:
Oy Alholmens Kraft Ab
PB 250, 68601 Jakobstad

eller elektroniskt på adressen:
bjorn.akerlund@akraft.fi

Förfrågningar kan även framföras personligen på adressen:
Larsmovägen 149, Jakobstad

Övriga rättigheter gällande hanteringen av personuppgifter

Registret överlåts inte till utomstående part för direktmarknadsföring, distansförsäljning, övrig direktmarknadsföring eller marknads- och åsiktsundersökningar.

Uppdateringar till dataskyddsbeskrivningen och registerbeskrivningen

Vi uppdaterar denna dataskyddsbeskrivning vid behov med nya versioner. Den senaste versionen publiceras på vår webbplats och kan regelbundet kontrolleras vid besök på webbplatsen.

Kontaktuppgifter till övervakande myndighet

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress
Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors

Postadress
PB 800
00521 Helsingfors
Telefonväxel: 02956 66 700
E-post: tietosuoja@om.fi

Energiproduktionen

AK producerar både elektricitet, fjärrvärme och processånga. Läs mer här:

» Energiproduktion

Aska som sidoprodukt

Kraftverksaska kan användas t.ex. för jordbyggnad. Läs mer om användning och undersökningar här:

» Sidoprodukter